fbpx
Image

Generelle forretningsbetingelser

OBH Rådgivende Ingeniører

Generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1 Alle ordrer, der accepteres af OBH Rådgivende Ingeniører (herefter benævnt “OBH”), er underlagt nærværende generelle forretningsbetingelser. ("Forretningsbetingelser"), herunder ordrer afgivet telefonisk, som ikke er bekræftet skriftligt, samt ordrer, der er kommet i stand gennem levering af prøver. Disse Forretningsbetingelser træder i kraft, når en til OBH afgivet ordre accepteres af OBH. En ordre afgivet til OBH anses som accepteret af samme, når (a) OBH effektuerer ordren uden nødvendigvis at sende en skriftlig ordrebekræftelse, eller (b) skriftligt accepterer ordren.

1.2 Disse Forretningsbetingelser er gældende for alle tilbud og aftaler mellem parterne, eventuelle afvigelser herfra skal aftales skriftlig og udtrykkeligt mellem parterne, øvrige bestemmelser i Forretningsbetingelserne vil i så tilfælde fortsat være gældende mellem parterne. Ingen medarbejder, agent eller underleverandør til OBH ud over administrerende direktør har bemyndigelse til at ændre eller fravælge bestemmelserne i disse Forretningsbetingelser eller fremsætte erklæringer, der er i konflikt med eller foregiver at tilsidesætte en eller flere af bestemmelserne i disse Forretningsbetingelser. Sådanne ændringer, frafald eller erklæringer er ikke bindende for OBH, medmindre ændringerne er skriftlige og underskrevet af den administrerende direktør.

2. Ordreafgivelse

2.1 En ordre afgivet af en kunde er kun gældende på følgende betingelser: Den skal afsendes pr. post eller indleveres i OBH’s postkasse eller reception ved anvendelse af OBH’s godkendte rekvisition. Desuden skal handelsmæssige aspekter vedrørende ordren, der ikke specifikt er omhandlet af disse Forretningsbetingelser, så som pris og anslået leveringstid, aftales ved ordrens indgåelse. Ordrer afgivet pr. telefon betragtes som godkendt såfremt der ikke gøres indsigelser imod fremsendte ordrebekræftelse. Ordren anses for at være afgivet, hvis kunden sender prøver til OBH med angivelse af kundereferencen. OBH er ikke forpligtet til at påbegynde analysearbejdet, med mindre ordren er klart forståelig, og al nødvendig information er til stede.

2.2 Kundens forslag til ændringer af disse Forretningsbetingelser er ikke gyldige, medmindre den administrerende direktør skriftligt har accepteret ændringerne. Sådanne ændringer kan blandt andet være, men er ikke begrænset til, betingelser eller bestemmelser i kundens indkøbsordre, instruktioner eller andre dokumenter, som afviger fra disse Forretningsbetingelser. Derudover er særlige betingelser, som er gældende for tidligere afgivne ordrer, herunder specielle prisaftaler, ikke automatisk gældende for efterfølgende ordrer. Med mindre der indgås en særskilt aftale mellem parterne, vil enhver ordre, der accepteres af OBH, blive behandlet som en særskilt aftale mellem OBH og kunden.

2.3 OBH er berettiget til at opkræve administrationsgebyrer, hvis kunden bestiller tillægsydelser i forbindelse med en eksisterende ordre. Desuden kan en bestilling af tillægsydelser for prøver, der allerede er modtaget af laboratoriet, føre til en udsættelse af leveringstiden.

2.4 OBH er berettiget til at opkræve transportgebyr, medmindre ydelsen afbestilles eller ændres af kunden senest to døgn forud for afhentningen, eller forud for udtagning af prøver. For kunder hvor logistikmæssige ydelser uden for laboratoriet er medtaget i den af OBH tilbudte pris er afbestillingsreglerne ligeledes gældende.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Alle omkostninger eller udlæg (som fx er foretaget af OBH i forbindelse med ordren) afholdes af kunden.

3.2. Priser opgives uden skatter og afgifter (herunder moms). Priserne er baseret på de tariffer, der er gældende den dag, hvor tilbuddet afgives til kunden. Med hensyn til skatter og afgifter anvendes taksten, der er gældende på fakturadagen.

3.3 OBH’s betalingsbetingelser er 8 dage efter fakturadatoen, medmindre andet er aftalt særskilt. Såfremt kunden ikke er enig i fakturabeløbet, skal der gøres indsigelse senest 10 dage fra fakturadatoen. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling som følge af anfægtelse af det analytiske resultat. Fakturaer, der ikke betales indenfor betalingsfristen, kan pålægges et rykkergebyr på 100 kr. samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

3.4 Betaling af fakturaer skal ske via bankoverførsel eller FIK-indbetaling.

3.5 OBH er berettiget til at kræve forudbetaling.

3.6 Miljøtekniske målinger og analyser kan pålægges en miljøafgift pr. prøve.

4. Kundens pligt til at levere prøver og/eller materialer

4.1 Prøver og/eller materialer skal være i en stand, der gør det muligt og problemfrit at udføre analyser, udarbejde rapporter eller producere de bestilte produkter. OBH er berettiget til indledningsvist at undersøge prøvernes stand, før prøverne bearbejdes, rapporten udarbejdes eller før de anvendes til produktion. Kunden skal afholde alle omkostninger i forbindelse med denne indledende undersøgelse, hvis prøverne eller materialerne ikke lever op til de krav, der beskrives i dette punkt 4.1. Hvis det efter en indledende undersøgelse viser sig, at det ikke er muligt at analysere prøverne eller anvende dem til produktion, eller at de er vanskeligere at analysere eller anvende end oprindeligt antaget, fx fordi prøverne eller materialerne er blevet blandet op med fremmedlegemer eller stoffer, som kunden ikke har angivet er til stede, eller fordi de er nedbrudt, er OBH berettiget til at afslutte eller afbryde behandlingen af ordren. Kunden skal afholde OBH’s omkostninger i forbindelse med analyse eller produktion foretaget frem til dette punkt.

4.2 Det påhviler kunden at sikre, og kunden indestår hermed for, at prøverne på intet tidspunkt udgør nogen fare for OBH’s lokaler, instrumenter, personale eller repræsentanter - hverken før afsendelse, under transporten, i laboratoriet eller i øvrigt. Det påhviler ligeledes kunden at overholde regulativer vedrørende farligt affald, herunder vedrørende information, transport og bortskaffelse. Kunden skal ligeledes informere OBH’s personale eller repræsentanter om evt. sundheds- og sikkerhedsrisici i forbindelse med prøverne, og hvis kunden har mistanke om eller kendskab til, at prøverne er giftige eller forurenede, skal OBH informeres om den risiko, det udgør for lokaler, instrumenter, personale eller repræsentanter. Kunden skal afholde alle omkostninger samt holde OBH skadesløs i forbindelse med skader, krav og erstatninger, der måtte opstå for OBH, OBH’s personale eller repræsentanter, det være sig under udtagelse af prøverne, under transporten eller i laboratoriet. Kunden skal bære alle ekstraordinære udgifter til den fornødne bortskaffelse af giftigt affald hidrørende fra prøverne, hvad enten omtalte affald er defineret som giftigt affald eller ej.

5. Ejendomsretten til prøvemateriale og opbevaring af prøver

5.1 Alle prøver bliver OBH’s ejendom i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde ordren. OBH er ikke ansvarlig for prøver, der sendes til selskabet til opbevaring – herunder prøver, der skal opbevares på køl, medmindre kunden betaler for opbevaringen, eller opbevaring kræves af et akkrediteringsorgan. Såfremt kunden betaler for at få sine prøver opbevaret, vil OBH opbevare prøverne i henhold til gældende praksis.

5.2 OBH kan bortskaffe eller destruere prøverne umiddelbart efter analysen er afsluttet, medmindre OBH og kunden har indgået en skriftlig aftale om, at OBH skal opbevare prøverne. OBH kan ligeledes bortskaffe eller destruere prøverne efter udløb af den aftalte opbevaringstid uden at underrette kunden herom. Hvis kunden ønsker, at OBH skal returnere ubrugt prøvemateriale, skal det foregå for kundens regning og risiko.

6. Leverings- og behandlingstid

6.1 Leverings- og behandlingstider er anslåede tidspunkter, og OBH er ikke bundet af disse. OBH skal dog gøre en forretningsmæssigt forsvarlig indsats for at leve op til de anslåede frister.

6.2 Resultaterne sendes almindeligvis straks efter endt analyse pr. post, e-mail eller andet elektronisk medie til de modtagere, der er angivet af kunden i ordren.

7. Overdragelse af ejendom

7.1 OBH vil beholde ejendomsretten til alle analyseresultater, produkter, udstyr, software eller lignende leveret af OBH til kunden, indtil kunden har betalt alle skyldige beløb. Desuden er OBH berettiget til, til enhver tid, selv hvor OBH har accepteret og påbegyndt opfyldelse af en ordre, at standse ordrebehandlingen eller ophøre med alt arbejde for en kunde, hvis kunden ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser over for OBH, både i forbindelse med den aktuelle ordre og andre ordrer.

7.2 Selv når OBH har modtaget den fulde betaling fra kunden, bibeholder OBH retten til at opbevare, anvende og offentliggøre ethvert analyseresultat i anonymiseret form, under forudsætning af, at kunden ikke kan identificeres, og på betingelse af at kundens rettigheder til enhver tid overholdes.

8. Ordrer

8.1 Ordrer behandles i henhold til de betingelser, som den nuværende teknologi stiller til rådighed for OBH – herunder metoder udviklet og anvendt af OBH. OBH er ikke ansvarlig for skader, som ikke kunne forudses ved hjælp af den viden eller teknologi, som var til rådighed ved leveringen af den bestilte service eller færdiggørelsen af et givent produkt.

8.2 Hver enkelt analyserapport omhandler udelukkende den prøve, som OBH har analyseret. Hvis OBH ikke udtrykkeligt er blevet bemyndiget til og betalt for at definere en prøvetagningsplan (herunder hvilke prøver, der skal tages af hvilke råmaterialer og færdigvarer, og med hvilket interval prøverne skal analyseres), og hvis det ikke er defineret nøjagtigt, i hvilket interval analysen skal udføres, eller hvis kunden ikke har fulgt OBH’s anbefalinger, er OBH ikke underlagt noget ansvar, hvis prøveudtagelsesplanen og/eller omfanget af analyserne, der skal udføres, viser sig at være utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

8.3 Det er kundens ansvar at sørge for, at prøver, der sendes til OBH til undersøgelse eller analyse eller materialer til brug i produktion, ankommer i rette tilstand. Kunden er til enhver tid ansvarlig for prøvernes sikkerhed, indpakning og forsikring fra afsendelse til modtagelse på OBH’s kontorer eller laboratorier. OBH udviser behørig forretningsmæssig omhu ved håndtering og opbevaring af prøverne. I tilfælde hvor OBH sørger for logistikken fra kunden til OBH’s kontorer eller laboratorier, er OBH ikke ansvarlig for at prøverne bliver leveret på OBH’s kontorer eller laboratorier. Såfremt OBH modtager betaling for at sørge for logistikken fra kunden til OBH’s kontorer eller laboratorier, er OBH’s ansvar begrænset til det i pkt. 9.9 nævnte ansvar.

8.4. Såfremt prøver mistænkes af kunden for at være farlige eller skadelige skal kunden til enhver tid skriftligt underrette OBH forud for afsendelse af prøver, samt sørge for passende mærkning på indpakning, prøver og/eller beholdere. Kunden forpligter sig til at holde OBH skadesløs for tab, skader, krav og omkostninger, som OBH eller personale hos OBH måtte lide som følge af, at en prøve er skadelig eller ustabil, selv om kunden måtte have underrettet OBH eller på anden måde givet OBH oplysninger om mulige problemer med prøven.

8.5. Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem alle parter, er det kontraktlige forhold eksklusivt gældende mellem kunden og OBH. Der er ikke nogen tredjemandsbegunstigede eller nogen accessorisk garanti i forbindelse med ordrer placeret hos OBH, og kunden skal holde OBH skadesløs i forbindelse med krav fra tredjemand, der drejer sig om kunden eller kundens ordre.

9. Begrænsning af ansvar

9.1 OBH er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig for fejl eller uagtsomhed begået af OBH i forbindelse med produktionen eller udførelsen af en opgave, dog med de begrænsninger der er beskrevet i pkt. 9.2 til 9.11.

9.2 OBH er kun ansvarlig for kundens direkte tab med de begrænsninger, der er angivet i pkt. 9.5. OBH hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller følgeskader.

9.3 OBH er ikke ansvarlig for forsinkelser opstået i forbindelse med udførelse af opgaver for en kunde.

9.4 Afsluttes OBH’s arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse, om hvilken det er anført, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er OBH ikke ansvarlig for tab eller skade, uanset at det dokumenteres, at tabet eller skaden er forårsaget af fejl eller forsømmelse fra OBH’s side. OBH er ikke ansvarlig for skader eller tab, som en kunde eller tredjemand måtte lide, hvis de har handlet ud fra et foreløbigt resultat fra OBH.

9.5 Aftalegrundlaget er almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR89, idet OBH’s samlede erstatningsansvar er begrænset til tre gange det fakturerede beløb uanset antallet af krav. OBH’s tjenester, som falder ind under disse Forretningsbetingelser er under alle omstændigheder begrænset til de direkte og umiddelbare tab eller skader forårsaget af OBH i forbindelse med udførelsen af ordren. OBH er ikke ansvarlig for eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i forbindelse med udførelsen af ordren, eller som konsekvens af analyseresultater. Dansk Rets Almindelige Regler er gældende.

9.6 OBH er kun ansvarlig, såfremt OBH har modtaget skriftlig underretning hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at kunden er blevet bekendt med et krav mod OBH. OBH kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, som ikke skriftligt er gjort gældende inden for 3 år efter OBH’s levering af den ydelse eller det produkt, på hvilken eller hvilket ansvaret begrundes. OBH kan ikke holdes ansvarlig for skader, som det med den på ydelses- eller og produktfærdiggørelsestidspunktet foreliggende viden og teknik ikke var muligt at forudse.

9.7 OBH er ikke ansvarlig for indirekte eller direkte skader eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til tab af omsætning, fortjeneste, goodwill, forretningsmuligheder eller lignende), som tredjemand pådrager sig.

9.8 OBH kan ikke holdes ansvarlig for skader, der sker i forbindelse med anvendelsen af OBH’s konsulentydelser, analyse- eller kontrolrapporter, hvis denne anvendelse rækker ud over det anvendelsesområde, der blev angivet, da opgaven blev stillet OBH.

9.9 I forbindelse med returnering af prøver eller materiale kan OBH’s ansvar ikke overstige værdien af de modtagne prøver eller materiale og er begrænset til 10.000 kr.

9.10 Hvis tredjemand under en evt. retssag kræver erstatning af OBH, skal kunden overtage sagen, såfremt OBH fremsætter krav herom.

9.11 OBH er ikke ansvarlig for, hvorvidt de forventede resultater opnås, hvis den opgave OBH påtager sig for kunden er en opgave, som indebærer et udviklingsarbejde.

10. Gentagne analyser

10.1 Kunden kan klage over testresultater senest 30 dage efter modtagelse af resultaterne. Kunden skal selv afholde omkostningerne i forbindelse med en gentagelse af analysen eller revisionen, med mindre det viser sig, at resultaterne opnået ved den anden analyse ikke stemmer overens med den første. Det er dog kun muligt at gentage en analyse, hvis OBH stadig har tilstrækkeligt materiale tilbage af den oprindelige prøve, og hvis prøvematerialet er egnet til reanalyse, når selskabet modtager kundens indsigelse. I modsat fald skal kunden selv afholde alle omkostninger i forbindelse med den gentagne analyse, inklusive udtagning af prøver, transport, selve analyserne og bortskaffelse.

11. Force Majeure

11.1 OBH kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, fejl, skader eller andre problemer forårsaget af begivenheder eller forhold, der ikke kan forudses, ligger uden for OBH’s rimelige kontrol eller opstår som følge af selskabets overholdelse af statslige regler, love og regulativer.

12. Fortrolighed og behandling af kundeoplysninger

12.1 Kunden skal behandle persondata fra OBH, OBH’s koncernselskaber, dets ansatte, dets underleverandører og repræsentanter og enhver anden person, der er i kontakt med kunden for eller på vegne af OBH i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning inklusiv Persondataforordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

12.2 Kunden skal garantere, at OBH’s persondata kun behandles til det formål at opfylde disse Forretningsbetingelser.

12.3 Kunden skal garantere, at persondata til OBH og OBH koncernselskaber inklusiv persondata fra kundens ansatte, underleverandører, repræsentanter og enhver anden person, der er i kontakt med OBH for eller på vegne af kunden gives i overensstemmelse med GDPR.

12.4 Kunden skal informere personer, der handler for eller på vegne af kunden, om OBH’s privatlivspolitik, der er tilgængelig på OBH’s hjemmeside.

12.5 Kunden skal på OBH’s forlangende samarbejde med og yde assistance til OBH for at overholde gældende persondatabeskyttelseslovgivning, inklusiv kunne dokumentere overholdelse af bestemmelse 12 i disse Forretningsbetingelser inden for 10 arbejdsdage på forlangende af OBH.

12.6 Hvis det forventes, at OBH skal behandle persondata for kunden, er kunden forpligtet til at give OBH skriftlig besked forud for behandlingen. I dette tilfælde vil kunden og OBH skulle aftale nærmere herom i overensstemmelse med gældende persondatabeskyttelseslovgivning.

12.7 Under ingen omstændigheder skal kunden og OBH anses for at være fælles dataansvarlige under GDPR.

12.8 OBH er berettiget til at opbevare og behandle personlige og forretningsmæssige oplysninger modtaget fra kunden - uanset om nævnte oplysninger stammer direkte fra kunden eller fra tredjemand. OBH skal gøre en rimelig indsats for at holde nævnte data fortrolige i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12.9 OBH skal gøre en forretningsmæssigt forsvarlig indsats for at holde alle analyseresultater og servicerapporter fortrolige under hensyn til OBH’s rettigheder nævnt i pkt. 7.2 og retten til at anvende disse oplysninger til at påvise sin ret til at modtage betaling for ydede tjenester.

13. Ansvarsfraskrivelse og diverse

13.1 Alle vilkår, betingelser og garantier (herunder stiltiende garantier vedrørende salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål) i relation til metode, kvalitet og tidspunkt for de af OBH leverede testydelser og resultater, udstyr, produkter eller software er i videst muligt omfang begrænset indenfor gældende lovgivning. Alle OBH’s garantier, betingelser, forpligtelser og erstatningsansvar omfattet af disse betingelser er udtømmende.

13.2
 Disse betingelser kan til enhver tid ændres skriftligt af OBH. Ordrer er altid underlagt betingelserne i den seneste udgave af disse Forretningsbetingelser, der var/er gældende på det tidspunkt, hvor OBH accepterede ordren.

13.3 Såfremt en domstol frafalder en eller flere dele af disse Forretningsbetingelser, begrænser dem eller finder dem ugyldige eller uden retskraft, vil de øvrige Forretningsbetingelser stadig være gældende i videst muligt omfang.

13.4 Skulle enten OBH eller kunden undlade at udøve sine rettigheder ifølge disse Forretningsbetingelser, er dette ikke et udtryk for, at hverken OBH eller kunden frafalder eller fortaber nævnte rettigheder.

14. Gældende lov/jurisdiktion

14.1 Tvister skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret/lovgivning.


OBH Bygningslaboratoriet
Forretningsbetingelser 2021

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: